Minneapolis Minnesota Flower Polaroid by Joshua Preston

Polaroids of Flowers

Among the thousand or so Polaroids I've taken, here are a few of flowers.