With the Minnesota Ballet along Lake Superior [Polaroids]

Featuring Brianna, Kira, Sara, and Ken of the Minnesota Ballet. Duluth, MN. May 11, 2021. Shot with the Polaroid SX-70.